Chair

External Doctoral Candidate

     

Dilp.-Vw. Hendrik Ritter

 

 

hendrik@ritter.me

Student Assistant

     

Tamara Guhl, B.Sc.

Zachary Potter

G22E-213

G22E-213   

 +49 (0)391 6758518

   

tamara.guhl@ovgu.de

zachary.potter@ovgu.de

Completed Doctorate

     

Dr. Alexander Plum

Dr. Christine Lücke

 

G30-121

   

External Lecturer

     
Dr. Thomas Gnefkow Winter Term 2019/20  

 

 

Last Modification: 27.11.2020 - Contact Person:

Sie können eine Nachricht versenden an: Webmaster
Sicherheitsabfrage:
Captcha
 
Lösung: